Home NederlandsSectie Nederlands

De sectie Nederlands van Levende Talen is de enige belangenvereniging van docenten Nederlands in Nederland. Ze wil zich sterk maken voor de positie van het schoolvak Nederlands in het voortgezet en hoger onderwijs en probeert naar buiten toe de belangen van docenten Nederlands en hun visie op het schoolvak Nederlands te vertegenwoordigen.


 

Klik hier om naar het besloten deel van uw sectie te gaan.
Klik hier als u uw lidnummer en/of pincode niet meer weet.WELKOM OP DE SITE VAN HET SECTIEBESTUUR NEDERLANDS VAN LEVENDE TALEN

Vragen die momenteel het sectiebestuur sterk bezighouden en die ze ook met publicaties, onderzoek en activiteiten onder de aandacht probeert te brengen, zijn:
* is het een goede zaak als het schoolvak Nederlands gedeeltelijk geïntegreerd aangeboden wordt?
* moet het moedertaalonderwijs niet op alle scholen in Nederland ondersteuning krijgen van een schoolbreed geformuleerd taalbeleid?
* hoe kan de soms problematische schriftelijke taalvaardigheid van aankomende hbo- en wo-studenten worden verbeterd?

De sectie Nederlands onderhoudt contacten met al die organisaties die te maken hebben met de inhoud van ons vak.

Leden kunnen met hun lidnummer en persoonlijke pincode inloggen om in het ledenmenu te komen. Niet-leden kunnen zich nu inschrijven om van alle voordelen van het lidmaatschap te profiteren.

Recent op deze site:

 • profielwerkstukwedstrijd Nederlands (havo/vwo)
 • De Beste Leraar Nederlands 2016
 • enkele successen van de SBN-lobby
 • reactie en visiestuk SBN n.a.v. Platform Onderwijs2032
 • reactie SBN op nieuwe examenregel voor het CSE Nederlands 2016
 • reactie SBN op voorstel opnemen spelling in het CSE Nederlands 2016
 • verslagen landelijke eindexamenbesprekingen SBN 2015
 • examenfora Nederlands 2015
 • uitkomsten veldraadpleging conceptsyllabi Nederlands havo en vwo 2017
 • Google Drive-map Nederlands
 • stukken jaarvergadering SBN (11 april 2015)
 • reactie op Examenmonitor VO 2014
 • brief aan onderwijswoordvoerders TK inzake DTT
 • werkgroep taalbeleid

Profielwerkstukwedstrijd Nederlands 2016 (havo/vwo)

Dit schooljaar organiseert het SectieBestuur Nederlands van de Vereniging voor Leraren in Levende Talen (VLLT) in samenwerking met de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) voor de vierde keer een profielwerkstukkenwedstrijd.

Wellicht begeleidt u zelf op dit moment een of meer van uw leerlingen in dit profielwerkstuktraject. Het SBN beoogt met de wedstrijd 'Profielwerkstuk Nederlands van het jaar' leerlingen te stimuleren een talig of literair onderwerp diepgravend te onderzoeken. Niet alleen de vwo-leerling, maar juist ook de havoleerling wordt uitgenodigd deel te nemen.

Criteria voor de beoordeling zijn:

 • de helderheid en oorspronkelijkheid van de vraagstelling;
 • de diepgang, maar tegelijkertijd ook bondigheid van de uitwerking;
 • een hoge mate van eigen werk (ten hoogste de helft van het werkstuk bestaat uit een wetenschappelijke stand van zaken);
 • durf, enthousiasme en creativiteit van de leerling;
 • een uitstekende taalverzorging en samenhang van het werkstuk;
 • een wetenschappelijke manier van bronvermelding.
De jury is samengesteld op uitnodiging van het sectiebestuur en ten minste een van de juryleden is afkomstig uit de universitaire wereld. Coördinatie van de prijsvraag is in handen van Toine van Gaal.

Willen u en uw leerling(en) meedingen naar deze eervolle vermelding, kunt u het profielwerkstuk vóór 1 mei 2016 in digitale vorm naar toinevangaal@gmail.com sturen. Met de inzending verklaren u en uw leerling(en) geen bezwaar te hebben tegen publicatie via de website van het sectiebestuur.

Als prijs is er een geldbedrag beschikbaar per winnend werkstuk (één prijs voor havo en één prijs voor vwo). Als een werkstuk door meerdere leerlingen is gemaakt, delen zij de prijs. De prijzen worden uitgereikt vóór de zomervakantie van 2016.

Het sectiebestuur en de IVN zien de werkstukken met veel plezier tegemoet.

Lees hier een LTM-artikel (oktober 2015) waarin de wedstrijd uitgebreid wordt toegelicht.

Winnaars profielwerkstukprijs 2014-2015

Havo: Rosa Hoogstraten en Janneke Korsten - De ideale tekst voor laaggeletterden

Oordeel jury: "In dit werkstuk wordt terecht aandacht gevraagd voor een groeiend maatschappelijk probleem. Het belang van het vermogen om begrijpend te kunnen lezen neemt toe en lang niet iedereen beheerst deze vaardigheid in voldoende mate. Dit probleem kan worden aangepakt door betere scholing, maar ook kunnen we zorgen voor begrijpelijkere teksten. In dit werkstuk wordt deze laatste weg op een zeer originele manier gevolgd door zogenaamde (voormalig) laaggeletterden zélf te laten kiezen welke tekst ze het begrijpelijkst vinden."

Vwo: Kenya Limburg en Sophie Willemsen - Het voordeel voor een gymnasiast

Oordeel jury: "De vraag wat je nu hebt aan die oude talen die toch niemand meer spreekt, is zo oud als het gymnasium. En het antwoord dat kennis van die oude talen je inzicht in de moderne talen vergroot is even oud. Maar is het ook onderzocht? In dit werkstuk wordt niet alleen helder uiteengezet welke factoren een rol spelen bij taalbegrip, ook wordt een poging ondernomen om te toetsen of leerlingen die Latijn hebben daarvan ook profiteren bij Nederlands. De aanpak is origineel en verantwoord, en de onderzoekers hebben een goede, zelfkritische houding.”

De Beste Leraar Nederlands 2016

Graag brengen wij het volgende bericht van Frits (Spits) Ritmeester, samensteller/presentator van het radioprogramma De Taalstaat, onder uw aandacht:

Tot onze grote vreugde kunnen we aankondigen dat ons radioprogramma De Taalstaat (KRO-NCRV, NPO Radio 1, iedere zaterdag van 11:00-13:00) volgend jaar voor het derde seizoen de zoektocht gaat beginnen naar de Beste Leraar Nederlands van Nederland en België. Opnieuw zullen drie juryleden, te weten Trudy Coenen, lerares Nederlands op het Montessori College in Amsterdam-Oost, Peter-Arno Coppen, hoogleraar vakdidactiek van het Nederlands aan de Universiteit van Nijmegen en Frans Daems, emeritus hoogleraar vakdidactiek van het Nederlands van de Universiteit van Antwerpen, de kwaliteiten beoordelen van de kandidaten die zich willen aanmelden hiervoor of die aangemeld worden.

In de twee jaar die nu (bijna) achter ons liggen hebben we kennis kunnen maken met bevlogen leraren Nederlands en ook met de vele aspecten van het vak die het leraarschap zo de moeite waard maken. Wij hebben genoten van de verhalen ,zowel  van de leraren als van hun leerlingen. De leraren die uiteindelijk tot de beste zijn gekozen mochten zich verheugen in een grote belangstelling. Zowel Martijn Koek , de winnaar van 2014, als Arnoud Kuijpers , de winnaar van 2015 blijken ware ambassadeurs voor hun vak.

Kandidaten kunnen zich weer kunnen melden (of kunnen worden gemeld) voor deze zoektocht via: taalstaat@kro-ncrv.nl.


Enkele successen van de SBN-lobby

Het sectiebestuur Nederlands van Levende Talen heeft de afgelopen jaren regelmatig brieven gestuurd naar de staatssecretaris en naar de onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer. Via deze weg willen we u op de hoogte brengen van enkele successen die we daarmee hebben behaald:

- al vóór de zomer van 2015 liet staatssecretaris Dekker weten dat hij mede vanuit ons onderzoek naar de discrepantie tussen CSE en SE die indicator uit het inspectietoezicht gaat halen en onlangs werd dat in het volgende stuk naar de Kamer nog eens bevestigd: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/10/27/kamerbrief-over-ongewenste-effecten-van-het-sturen-op-cijfers

- de TaalUnie heeft een advies uitgebracht over schrijfvaardigheid. Ook daar is er aandacht voor onze zorg over versmalling van het curriculum: http://taalunieversum.org/inhoud/schrijfonderwijs-de-schijnwerpers-0

Er is nog genoeg werk te doen, maar we boeken dus ook winst.

Reactie en visiestuk SBN n.a.v. Platform Onderwijs2032

Sinds 12 februari voert het Platform Onderwijs2032 een brede dialoog over het onderwijs van de toekomst. Op 1 oktober zijn de hoofdlijnen van het advies gepresenteerd.

Het sectiebestuur Nederlands van Levende Talen heeft zijn bijdrage aan deze discussie geleverd door te reageren op het voorstel van het Platform en door in een visiestuk uiteen te zetten welke belangrijke kwesties de komende jaren om aandacht vragen en noodzakelijk moeten worden opgelost.

Klik hier om het volledige visiestuk in te zien.

Reactie SBN op nieuwe examenregel voor het CSE Nederlands 2016

In de Septembermededeling 2015 maakte het CvTE bekend dat de volgende nieuwe regel wordt ingevoerd voor het CSE Nederlands 2016: "Wanneer een antwoord op een open vraag het maximum aantal woorden overschrijdt, worden alleen de woorden van het antwoord tot het toegestane maximum in de beoordeling betrokken met inachtneming van vakspecifieke regel 3."

Het Sectiebestuur Nederlands van Levende Talen heeft bezwaren tegen deze regel. In een brief aan de vaksectievoorzitter van het CvTE zetten wij uiteen wat onze kritiekpunten zijn.

Klik hier om de brief te lezen.


Reactie SBN op voorstel opnemen spelling in het CSE Nederlands 2016

Op 23 juni 2015 heeft het Sectiebestuur Nederlands een brief verstuurd aan alle onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer naar aanleiding van het voorstel van staatssecretaris Dekker om spelling per 2016 op te nemen in het CSE Nederlands havo/vwo.

Klik hier om de brief te lezen.

Verslagen landelijke eindexamenbesprekingen SBN 2015

Ook dit jaar verzorgde het sectiebestuur Nederlands de eindexamenbesprekingen Nederlands.

De verslagen en daaraan verwante documenten vindt u hier beneden.

Verslag examenbespreking havo 2015-I: klik hier
Aanvulling op het havocorrectievoorschrift CvTE d.d. 15-05-2015: klik hier

Verslag examenbespreking vwo 2015-I: klik hier
Aanvulling op het vwo-correctievoorschrift CvTE d.d. 15-05-2015: klik hier

Vmbo gl/tl-verslag: klik hier

Brief aan de tweede corrector: klik hier
Artikel over de status van de besprekingen: klik hier

Brief SBN aan het CvTE over de examens havo en vwo 2015: klik hier

Examenfora Nederlands 2015

De examenfora Nederlands zijn dit jaar te vinden op het volgende adres: http://nederlandsvwo.forum2go.nl/

In de url staat 'vwo', maar erachter zitten wel degelijk drie fora, voor vmbo, havo en vwo. (De url was niet meer aan te passen.) Je moet je eenmalig registreren met je eigen gebruikersnaam en wachtwoord en vervolgens kun je nieuwe onderwerpen openen of reageren op geplaatste onderwerpen. Let op: vmbo-docenten die Facebook gebruiken, kunnen ook lid worden van de groep 'Overleg CSE Nederlands GTL 2015'.

Uitkomsten veldraadpleging conceptsyllabi Nederlands havo en vwo 2017

Eind februari 2015 heeft een digitale veldraadpleging onder docenten Nederlands havo en vwo plaatsgevonden over de conceptsyllabi Nederlands havo en vwo 2017. In deze conceptsyllabi is door de syllabuscommissie de beschrijving van domein A (waar het argumentatieve vaardigheden betreft) en domein D (Argumentatieve vaardigheden) verbeterd en verduidelijkt uitgaande van de actuele wetenschappelijke stand van zaken. Een samenvatting van de reacties van docenten in de digitale veldraadpleging over de conceptsyllabi is in een verslag weergegeven. Dit verslag is te bereiken via onderstaande link:

https://www.hetcvte.nl/nieuws/20150413/uitkomsten_veldraadpleging

Google Drive-map Nederlands

Twee docenten, Arnoud Kuijpers en Rutger Cornelissen, hebben een Google Drive-map gelanceerd voor docenten Nederlands. Het SBN wijst u graag op dit mooie initiatief.

"In deze map vind je alles wat maar relevant kan zijn voor ons vak: links naar quizjes, websites, artikelen, filmpjes, lesmaterialen, enz. Elke docent Nederlands krijgt in principe toegang tot de map. Het idee is wel: wie iets haalt, brengt ook iets. Zo zullen uiteindelijk de beste materialen van verschillende (misschien wel de beste) docenten Nederlands bij elkaar komen."

De map is te vinden door deze link te volgen: https://drive.google.com/folderview?id=0BzEE7HjgKslfRFNDQWtqZUdfNEU&usp=drive_web

In deze video wordt precies uitgelegd hoe je een Google-account aanmaakt en bestanden kan uploaden: https://www.youtube.com/watch?v=p0w0uroj_PY 

Stukken jaarvergadering SBN (11 april 2015)

De bestuurlijke bezetting is in 2014 verbeterd. Roland de Bonth en Christine Brackmann hebben zich als aspirant bestuurslid aangemeld. In een zestal bijeenkomsten van het hele SBN is geprobeerd zoveel mogelijk activiteiten voor onze leden uit te voeren. Het werk in de verschillende werkgroepen heeft daarnaast alle prioriteit gekregen, waardoor de in het jaarverslag genoemde activiteiten zijn voortgezet.

Het jaarverslag 2014 van het SBN is te downloaden door op deze link te klikken.

De agenda voor de jaarvergadering is te downloaden door op deze link te klikken.

Bijlagen: reacties Examenmonitor 2014 en een brief aan de Tweede Kamer daarover.

Notulen jaarvergadering 2014 zijn te downloaden door op deze link te klikken.

De verklaring van de kascommissie over 2014 is te downloaden door op deze link te klikken.

Reactie op Examenmonitor VO 2014

In de brief aan de Tweede Kamer van 25 november jl. (bij de Examenmonitor VO 2014) schetst de staatssecretaris een nogal rooskleurige ontwikkeling van de cijfers van de centrale examens voor Nederlands en Engels sinds 2010. Hij baseert zich op een beperkt onderzoek dat Regioplan heeft uitgevoerd door onder andere 44 sectievoorzitters Engels telefonisch te interviewen. Over examens van de andere talen spreekt de brief niet. Het merendeel van onze leden, de docenten zelf, zijn in het onderzoek niet geïnterviewd en het is maar de vraag of zij de stelling dat vanuit de secties zelf het plan is voortgekomen om meer lestijd te besteden aan (examentraining voor) leesvaardigheid onderschrijven. Feitelijk bevestigt het onderzoek van Regioplan de constatering in ons onderzoek van 2013[1] over sturing van bovenaf, in dit geval de sectieleiders.

Levende Talen betreurt het dat door de brief aan de Kamer het beeld kan ontstaan dat het nu wel goed gaat met het talenonderwijs. Het tegendeel is eerder het geval. Zo zijn de neerlandici teleurgesteld dat schrijfvaardigheid niet in het centraal examen komt en wijzen ook de docenten vreemde talen op een disbalans door eenzijdig de aandacht op leesvaardigheid te richten. Er is al een disbalans in de weging van de vaardigheden voor het eindcijfer (leesvaardigheid 50%, de overige vaardigheden samen 50%). Deze wordt nog versterkt door wat vermeld wordt in de brief aan de Kamer, namelijk dat secties besloten hebben leesvaardigheid ook nog eens op te nemen in het schoolexamen.

De aanbevelingen uit het rapport van Levende Talen blijven ons inziens daarom onverminderd van kracht. De tekst en de samenvatting zijn te downloaden van onze website.

Brief aan onderwijswoordvoerders TK inzake DTT

Op 5 september 2013 werd door de Tweede Kamer een besluit genomen over de Diagnostische TussenToets (DTT). Het SBN is tegen invoering van deze DTT. In een brief aan de onderwijswoordvoerders zetten wij uiteen waarom.

Download de brief door hier te klikken.

Werkgroep taalbeleid

Het Sectiebestuur Nederlands Levende Talen en het Sectiebestuur Nederlands als Tweede Taal Levende Talen hebben 17 januari 2010 besloten om een werkgroep Taalbeleid op te richten.

Klik hier voor meer informatie

Belangrijk: Als niet-lid heeft u niet tot alle informatie toegang. Als lid heeft u toegang tot alle informatie in de website. Wilt u inloggen, klik dan op de button in de rechterbovenhoek. Er verschijnt vervolgens een pagina waar uw inlognummer en pincode gevraagd wordt. Houd deze dus bij de hand!

P.S. Zorg ervoor dat uw gegevens up-to-date zijn. U kunt dat doen door gebruik te maken van de knop 'Mijn gegevens'.


Berichten / agenda


Vakbondsnieuws
Actueel vakbondsnieuws en MHP Nieuwsbrieven Lees verder

Extern nascholingsaanbod
Lees verder

Verenigingsnieuws:
Lees verder