HomeWelkom bij Levende Talen

Word lid van Levende Talen

Levende Talen zet zich in voor de bevordering van het talenonderwijs. Ook uw stem telt, dus word nu lid. Klik hier voor een overzicht van de voordelen van een lidmaatschap en de mogelijkheid om u als lid van de vereniging aan te melden.


Reactie van de Vereniging van Leraren Levende Talen op het eerste rapport van het Platform Onderwijs2032

Voor Levende Talen zijn de volgende zaken essentieel in het advies van het Platform 2032:

• Nederlands lijkt gespaard te worden in PO en VO.

• Engels zou vanaf groep 1 verplicht onderdeel worden van het leerplan PO (en VO).

• Alle andere talen worden keuzevakken in het VO.

Het hoofdbestuur van Levende Talen is gerustgesteld met de uitspraak in het rapport dat (de Nederlandse) taal in het PO een apart vak blijft en in het VO een kernvak. De opeenvolgende fasen van verwerving zijn vastgelegd en te peilen volgens de referentieniveaus van Meijerink. De veranderende rol van het schoolvak Nederlands verdient in de toekomst extra aandacht: van moedertaal naar (vaak) tweede taal, en de consequenties daarvan. Zie hiervoor de reactie van de sectie Nederlands van Levende Talen.

Engels lijkt in het rapport een bijna gelijkwaardige positie te krijgen als Nederlands. Maar het is een vreemde taal. Onderzoeken naar de invoering van vroegtijdig Engels blijken geen eenduidig beeld te geven van de mééropbrengst voor zeer vroege starters. Wij zijn dan ook benieuwd naar overtuigende argumenten voor deze keuze. Levende Talen wil wel pleiten voor het markeren van de niveaus bij het leerproces Engels. Net als bij Nederlands zal er aan het einde van de basisschool een gemarkeerd niveau moeten zijn behaald, uitgedrukt in een niveau van het Europees Referentiekader. Dit zal de overgang naar het voortgezet onderwijs efficiënter maken en leermiddelenauteurs houvast bieden. Levende Talen pleit ervoor om in het leerplan vast te leggen welk niveau voor elk van de vaardigheden behaald moet worden. Levende Talen is bezorgd over het feit dat al jaren bekend is dat het verplichte onderwijs in het Engels in groep 7 en 8 geen gelijkwaardige resultaten oplevert; OCW heeft dit probleem tot nu toe niet echt aangepakt, in tegendeel, het ministerie heeft het gecompliceerd door vanaf groep 1 en groep 4 Engels toe te staan. Hoe denkt men de leerkrachten voldoende Engels te leren om deze lessen te geven en hoe denkt men aan randvoorwaarden te voldoen? Kortom, het is een ambitieus plan, waarvoor geen argumentatie is gegeven. In de reactie van de Vedocep (onderdeel van Levende Talen) wordt uitgebreider op de benodigde voorwaarden ingegaan om van dit plan een succes te kunnen maken.

Levende Talen is verontrust over het advies ten aanzien van de andere vreemde talen: in het advies van het Platform wordt niet gewezen op Europese afspraken over twee talen in het voortgezet onderwijs (moedertaal + 2, afgesproken in het verdrag van Lissabon). Het hoofdbestuur van Levende Talen vreest dat met het verdwijnen van een verplichte tweede vreemde taal ook het aanleren van interculturele competenties verloren zal gaan. Vaardigheden die van groot belang zijn bij internationale contacten, ook handelscontacten die belangrijk zijn voor ons land. Het rapport noemt wel het belang van (het aanleren van) interculturele vaardigheden, maar geeft niet aan hoe die verworven kunnen worden als onderwijs in een tweede vreemde taal niet meer verplicht is.


Reactie van bestuur Levende Talen op De instorting van de talen aan de universiteit is te wijten aan schraal middelbaar onderwijs’ (NRC 7-3-’15)

Het bestuur van Levende Talen reageert hieronder op de vier artikelen samengevat onder de titel ‘Instorting van de talen …’. De schrijvers stellen dat er een verband is tussen universiteit en voortgezet onderwijs. In beide is sprake van verschraling. In beide speelt rendement een grote rol. Dat is ook de mening van het bestuur van Levende Talen.

Levende Talen heeft in 2013 in een onderzoeksrapport al het rendementsdenken van schoolleiders rond de bepaling van examencijfers voor Nederlands en de moderne vreemde talen bekritiseerd. In november nog heeft Levende Talen gereageerd op de Examenmonitor 2014  waarin de ‘vooruitgang’ van de examenresultaten te rooskleurig werd voorgesteld. Wat is namelijk het geval? In het curriculum van de laatste twee schooljaren wordt er onevenredig veel tijd besteed aan examentraining leesvaardigheid, waardoor literatuur en Bildung in de knel komen; deze investering in examentraining verklaart volgens Levende Talen de lichte vooruitgang van de resultaten, maar er is absoluut geen sprake van verbeterde (vreemde) taalbeheersing bij leerlingen, voor aandacht en oefening in de communicatieve vaardigheden  spreken en schrijven blijft juist minder tijd over. In het in het afgelopen jaar door SLO uitgevoerde onderzoek naar schrijfvaardigheid Frans Duits en Engels bleek niet alleen een nogal gebrekkig niveau bij het schrijven, maar werden ook grote verschillen tussen scholen zichtbaar. In veel scholen van het voortgezet onderwijs gaat te veel tijd verloren aan toetsen en op toetsvaardigheid gerichte didactiek. Geen wonder dat leerlingen die een taal gaan studeren vaak een verkeerd beeld hebben van de inhoud van zo’n studie.


Levende Talen wil dat er een einde komt aan te grote verschillen in schoolexamens tussen de scholen. Er moeten eenduidige richtlijnen komen voor de te behalen niveaus. Levende Talen heeft hierover positieve gesprekken gevoerd met zowel het ministerie als de inspectie. Maar beide instanties zijn niet meer in staat dit soort veranderingen op te leggen. De autonomie van de scholen (schoolbesturen) is te groot geworden. Een gesprek met ons over deze materie met de VO-Raad is door de Raad helaas afgewezen.  Richtlijnen voor taalniveaus bestaan trouwens al jaren, o.a. in het Europees Referentiekader (ERK) en de door SLO daarvan afgeleide Taalprofielen. Om onduidelijke redenen wordt het ERK echter nog steeds niet formeel erkend in Nederland.

Levende Talen pleit ervoor dat er een einde komt aan de versnippering van bevoegdheden in onderwijsland en dat er wat betreft de programma’s weer regie wordt gevoerd. Bij voorbeeld door weer een minimum urentabel in te voeren voor de onderbouw voor de talen en verplichte eisen te stellen aan het programma van toetsing en afsluiting in de bovenbouw.

Het bestuur is ervan overtuigd dat onze voorstellen echt rendement opleveren in het talenonderwijs. Immers, een evenwichtiger verdeling van de vaardigheden plus meer aandacht voor Bildung en literatuur zullen leiden tot betere prestaties die bovendien beter geborgd zijn. Aanstaande studenten krijgen dan hopelijk ook weer een beter beeld van wat een talenstudie kan inhouden.

Bestuur Levende Talen

 
Algemene Ledenvergadering 11 april

 
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 11 april 2015 is beschikbaar:  Verslag ALV 12 april 2014.pdfHonderd jaargangen Levende TalenDit jaar is de jubileumpublicatie bij gelegenheid van 100 jaargangen Levende Talen verschenen. Het is de poëziebundel 'Ik las met de klas een heerlijk gedicht'. Met een voorwoord van Judith Richters, voorzitter van de vereniging. Met een 'ten geleide' van Johan Graus, hoofdredacteur van Levende Talen Magazine (LTM) en een historische inleiding door Eri


Berichten / agenda


Vakbondsnieuws
Actueel vakbondsnieuws en MHP Nieuwsbrieven Lees verder

Extern nascholingsaanbod
Lees verder

Verenigingsnieuws:
Lees verder