HomeBiT: Beroepsstandaarden en registratie in het talenonderwijs

Registerleraar.nl - Samen voor kwaliteit

Op woensdag 15 februari 2012 opent http://www.registerleraar.nl/ Een register van, voor en door leraren in het PO, VO en MBO. Het doel van het register? Onze beroepsgroep versterken en de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. Registerleraar.nl helpt u om op een makkelijke en uitnodigende manier te blijven investeren in uw eigen kwaliteit.

Van, voor en door leraren

Wilt u ook meewerken aan het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs in Nederland? Dan kunt u zich vrijwillig in het register inschrijven en hierin uw bekwaamheidsonderhoud bijhouden. Alle burgers van Nederland kunnen zien of u op registerleraar.nl geregistreerd bent. Ook kunt u met uw ervaringen bijdragen aan het definitief vormgeven van het register. Bij de opening op 15 februari is het register nog niet definitief. Samen met ingeschreven leraren worden in 2012 bijvoorbeeld de inhoudelijk criteria met betrekking tot het bekwaamheidsonderhoud en de specifieke vereisten die leiden tot de herregistratie bepaald.

De lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie (Algemene Onderwijsbond, Beter Onderwijs Nederland, CNV Onderwijs, Federatie van Onderwijsvakorganisaties en Platform VVVO) scharen zich gezamenlijk achter het register. Vanuit deze lidorganisaties zijn al vele leraren actief betrokken bij de vormgeving van het register.

Inschrijven?

Wilt u zich inschrijven in het register en eventueel actief meepraten over de definitieve vormgeving van het register? Ga dan naar http://www.registerleraar.nl/

Klik hier voor het bijbehorende persbericht.
Klik hier voor het factsheet.Wat is BiT?

BiT is het project Beroepsstandaarden en registratie in het Talenonderwijs dat Levende Talen is gestart in 2007 als een pilot voor en in afstemming met andere vakverenigingen, onder coördinatie van SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren).

BiT is de reactie van Levende Talen op de Wet BIO waardoor docenten hun werkzame leven lang aan hun deskundigheid zullen moeten werken. De vraag is wie bepaalt wat een goede vorm van persoonlijke deskundigheidsbevordering is: de docent of de schoolleiding. In principe heeft iedere docent recht op professionaliseringstijd ter grootte van 10% van de aanstelling: ca 160 uur per jaar bij een baan in voltijd. De scholen ontvangen daar geld voor. Op sommige scholen maken de docenten zelf een professionaliseringsplan, op andere scholen wordt de tijd en het geld alleen benut als de docent er nadrukkelijk om vraagt of maakt de schoolleiding een plan voor professionalisering met vaak niet vakgerichte activiteiten.

Levende Talen wil met het project BiT talendocenten de mogelijkheid bieden om zelf sturing te geven aan hun vakinhoudelijke (na)scholing en professionalisering. Ook willen we met BiT bereiken dat het beroep van talendocent aantrekkelijker wordt: door vergroting van de professionaliteit met een uitstraling naar de positie van de talen in de school.

Registratie door beroepsgroepen is niet nieuw. Niet alleen artsen, verpleegkundigen maar tegenwoordig beschikken ook tolken gebarentaal, schoolleiders primair onderwijs en lerarenopleiders over beroepsregisters.
In het rapport ‘LeerKracht’ van de Commissie Leraren (Rinnooy Kan, 2007) komt de term registratie maar liefst 54 keer voor. In het daarop volgende actieplan ‘Leerkracht van Nederland’(Minocw, 2007) wordt het register van leraren beschreven.

Levende Talen heeft met het initiatief voor BiT al in 2006 het voortouw genomen en geconcretiseerd dat (talen)docenten straks zelf bepalen welke activiteiten zij belangrijk vinden voor hun professionele ontwikkeling.

De eerste fase van BiT betreft de ontwikkeling van beroepsstandaarden, criteria voor registratie en  professionalisering en is afgesloten in juli 2008 met de presentatie van de eindrapportage BiT aan het bestuur van Levende Talen en aan het bestuur van SBL.
De tweede fase draait om proefregistratie en loopt van september 2008 tot juli 2009.

Voor meer informatie:

Wilma van der Westen, w.m.c.vanderwesten@hhs.nl
Rick de Graaff, IVLOS, r.degraaff@uu.nl
Levende Talen heeft twee sets standaarden ontwikkeld:
- voor talendocenten mvt [klik hier]
- voor talendocenten Nederlands, Fries en Gebarentaal, klik hier. [Redactie op de standaarden voor talendocenten Nederlands, Fries en Gebarentaal is nog niet compleet afgerond.]Archief

Klik hier voor de publicatie over BiT in het septembernummer 2009 van Levende Talen Magazine.
Klik hier voor het overzicht van de vakspecifieke beroepstsandaarden voor de talendocent.
Klik hier voor de eindrapportage van het BiT-project.
Klik hier voor de publicatie over BiT in het septembernummer 2008 van Levende Talen Magazine.


Berichten / agenda


Vakbondsnieuws
Actueel vakbondsnieuws en MHP Nieuwsbrieven Lees verder

Extern nascholingsaanbod
Lees verder

Verenigingsnieuws:
Lees verder